ALGEMENE VOORWAARDEN –  Definities en algemene bepalingen

Incassobureau optijdbetaald.nl en/of haar interne en externe partners

 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

▪ opdrachtnemer: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Incassobureau optijdbetaald.nl en/of haar interne en externe partners

▪ opdrachtgever: de (rechts)persoon die Incassobureau optijdbetaald.nl en/of haar interne en externe partners verzoekt werkzaamheden voor hem/haar te verrichten, ongeacht of de (rechts-)persoon dit voor zichzelf doet dan wel ten behoeve van een ander. 

 

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen tot het verlenen van diensten op het gebied van:

▪ het incasseren van vorderingen;

▪ debiteurenbeheer;

▪ creditmanagement;

▪ diensten; dit alles in de ruimste zin des woords. 

 

Incassobureau optijdbetaald.nl en/of haar interne en externe partners kan nimmer tot acceptatie van incasso- en/of andere werkzaamheden verplicht worden. Incassobureau optijdbetaald.nl en/of haar interne en externe partners is gerechtigd opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren. 

 

Incassobureau optijdbetaald.nl en/of haar interne en externe partners behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de algemene voorwaarden. 

 

In het geval van tegenstrijdigheid of onverenigbaarheid van deze algemene voorwaarden met de bepalingen van de opdracht, prevaleren deze algemene voorwaarden, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders overeenkomen. Indien een of meerdere bepalingen onredelijk bezwarend en/of nietig worden verklaard, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. 

 

_____________________________________________________________

 

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waar bij Incassobureau optijdbetaald.nl en/of haar interne en externe partners als opdrachtnemer optreedt, voor zover van deze algemene voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden dienen schriftelijk te worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen. 

1.2 Deze algemene voorwaarden worden tevens bedongen ten behoeve van iedere derde die bij de uitvoering van een opdracht wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk kan zijn.

1.3 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.4 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende en vervolgopdrachten. Opdrachtgever wordt in dat geval bekend verondersteld met de toepasselijke algemene voorwaarden van Incassobureau optijdbetaald.nl

1.5 Indexering Alle in dit reglement genoemde bedragen/tarieven worden jaarlijks per 1 januari aangepast. De indexering is niet van toepassing op de hiervoor vermelde percentages, doch slechts expliciet genoemde bedragen/tarieven

2. Opdracht 2.1 Alle opdrachten, hetzij rechtstreeks verstrekt aan Incassobureau Optijdbetaald.nl, hetzij aan individuele medewerkers, worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door of namens Optijdbetaald.nl Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

2.2 Incassobureau optijdbetaald.nl en/of haar interne en externe partners is gerechtigd de opdracht door opzegging, desgewenst met onmiddellijke ingang, tussentijds te beëindigen. Incassobureau optijdbetaald.nl en/of haar interne en externe partners behoudt in geval van tussentijdse beëindiging aanspraak op betaling van de tot dan toe verrichte werkzaamheden, de met de beëindiging verband houdende werkzaamheden en bijkomende kosten.

 

3. Uitvoering van de opdracht

 

3.1 Indien de opdrachtgever Incassobureau optijdbetaald.nl en/of haar interne en externe partners opdracht geeft een vordering te incasseren, machtigt de opdrachtgever Incassobureau optijdbetaald.nl en/of haar interne en externe partners in zijn/haar naam alle benodigde incasso- en gerechtelijke handelingen te verrichten die naar het  oordeel van Incassobureau optijdbetaald.nl en/of haar interne en externe partners noodzakelijk en/of nuttig zijn. Hieronder valt in ieder geval het zowel schriftelijk als telefonisch benaderen van de debiteur, 

 

het aan de debiteur in rekening brengen van de incassokosten en wettelijke rente, het ontvangen van gelden, het treffen van een betalingsregeling en het doen starten van een procedure voor een gerechtelijke instantie.

3.2 Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk kenbaar gemaakt door en schriftelijk overeengekomen met opdrachtgever zal Incassobureau optijdbetaald.nl en/of haar interne en externe partners de aan haar uit handen gegeven incasso-opdracht altijd als incassodossier behandelen zulks met de daarbij behorende intensieve behandelwijze. 

3.3 De opdrachtgever dient alle gegevens waarvan Incassobureau optijdbetaald.nl en/of haar interne en externe partners aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan Incassobureau optijdbetaald.nl en/of haar interne en externe partners te verstrekken. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig door Incassobureau optijdbetaald.nl en/of haar interne en externe partners zijn ontvangen, is Incassobureau optijdbetaald.nl en/of haar interne en externe partners gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten en extra honoraria volgens het gebruikelijke tarief van uitgaande van een uurtarief bij zaken met een belang tot € 5.000,- van € 118,32 en voor  zaken met een belang boven € 5.000,- van € 153,11.aan de opdrachtgever in rekening te brengen. (obv prijspeil 1-1-2015)

3.4 De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Incassobureau optijdbetaald.nl en/of haar interne en externe partners verstrekte gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Incassobureau optijdbetaald.nl en/of haar interne en externe partners is niet aansprakelijk voor enigerlei schade ontstaan doordat Incassobureau optijdbetaald.nl en/of haar interne en externe partners is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Incassobureau optijdbetaald.nl en/of haar interne en externe partners kenbaar behoorde te zijn.

3.5 De opdrachtgever dient Incassobureau optijdbetaald.nl en/of haar interne en externe partners onverwijld in kennis te stellen als hij in een lopende incassozaak een betaling ontvangt, een creditnota verzendt of goederen retour ontvangt, dan wel van iedere andere omstandigheid die een verandering van het te incasseren bedrag teweeg kan brengen. 

3.6 De opdrachtgever zal na het verstrekken van de incasso-opdracht aan Incassobureau optijdbetaald.nl en/of haar interne en externe partners met betrekking tot de overgedragen vordering geen incassoactiviteiten meer ontplooien. 

3.7 Incassobureau optijdbetaald.nl en/of haar interne en externe partners voert de opdracht uit met de zorgvuldigheid en deskundigheid die onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van haar mag worden verwacht, maar staat niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat. 

3.8 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is een voor de volbrenging van de opdracht overeengekomen termijn slechts indicatief en geldt deze niet als fatale termijn. Bij overschrijding van de indicatieve termijn dient Incassobureau optijdbetaald.nl en/of haar interne en externe partners derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij Incassobureau optijdbetaald.nl en/of haar interne en externe partners een redelijke termijn van tenminste 30 dagen dient te worden gegund de opdracht alsnog te volbrengen.

3.9 Het staat Incassobureau optijdbetaald.nl en/of haar interne en externe partners vrij om derden in te schakelen ter uitvoering van de opdracht, waarvan de kosten aan de opdrachtgever worden doorberekend. Incassobureau optijdbetaald.nl en/of haar interne en externe partners is gerechtigd om de voorwaarden die door derden worden bedongen, waaronder eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen, te aanvaarden en op dergelijke voorwaarden jegens de opdrachtgever een beroep te doen voor zover het de uitvoering van de opdracht door die derde(n) betreft. 

3.10 De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten aan de inhoud of het resultaat van die werkzaamheden ontlenen.

3.11 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vindt alle correspondentie plaats in de Nederlandse taal.

 

4. Elektronische communicatie

4.1 Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij door de ontvanger het tegendeel wordt bewezen. De door Incassobureau optijdbetaald.nl en/of haar interne en externe partners opgeslagen versie van de elektronische communicatie geldt tussen de opdrachtgever en Incassobureau optijdbetaald.nl en/of haar interne en externe partners als bewijs behoudens door de opdrachtgever te leveren tegenbewijs.

4.2 De ontvanger dient de elektronische communicatie te controleren op de aanwezigheid van virussen. De opdrachtgever en Incassobureau optijdbetaald.nl en/of haar interne en externe partners zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van elektronische communicatie, zoals verspreiding van virussen, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid.

4.3 De verzending van elektronische communicatie geschiedt zonder encryptie, tenzij de opdrachtgever voor de verzending van enig specifiek elektronisch bericht uitdrukkelijk heeft verzocht gebruik te maken van bij Incassobureau optijdbetaald.nl en/of haar interne en externe partners aanwezige encryptiemogelijkheden.

 

 4.4 Tenzij uitdrukkelijk anders geïnstrueerd, hanteert Incassobureau optijdbetaald.nl en/of haar interne en externe partners het door de opdrachtgever bekend gemaakte e-mailadres als diens primaire correspondentieadres.

 

5. Honorarium en facturering

5.1 Incassobureau optijdbetaald.nl en/of haar interne en externe partners verricht haar incassowerkzaamheden, met dien verstande dat bij volledige of gedeeltelijke incasso de incassokosten én wettelijke rente aan Incassobureau optijdbetaald.nl en/of haar interne en externe partners toekomen.

5.2 Het standaard honorarium uitgaande van een uurtarief bij zaken met een belang tot € 5.000,- van € 118,32 en voor  zaken met een belang boven € 5.000,- van € 153,11.aan de opdrachtgever in rekening te brengen. (obv prijspeil 1-1-2015)

5.3 Indien het honorarium wordt vastgesteld op offertebasis, dan wordt het honorarium vermeerderd met een forfaitaire vergoeding voor kantoorkosten van 5% van het verschuldigde honorarium.

5.4 Indien het honorarium wordt vastgesteld op basis van een vaste prijs, dan is de vaste prijs altijd gebaseerd op uitvoering van de betreffende werkzaamheden binnen een redelijke termijn. 

5.5 Indien een gerechtelijke procedure dient te worden opgestart, worden de tarieven met betrekking tot alle (voorbereidende) werkzaamheden hiervoor in overleg met de opdrachtgever besproken en vastgesteld. 

5.6 Bij spoed wordt het tarief per factuur met een factor 1,5 verhoogd. Dit geldt zowel voor het standaard honorarium, een ander schriftelijk overeengekomen tarief als voor een overeengekomen vaste prijs.

5.7 De ten behoeve van de opdrachtgever gemaakte kosten (zoals vast recht, deurwaarderskosten, vertaalkosten, koerierskosten, reiskosten, kosten van uittreksels en de kosten van ingeschakelde derden) worden separaat bij de opdrachtgever in rekening gebracht. Reiskosten worden doorbelast op basis van € 0,50 per kilometer.

5.9 De administratie van Incassobureau optijdbetaald.nl en/of haar interne en externe partners geldt tussen de opdrachtgever en Incassobureau optijdbetaald.nl en/of haar interne en externe partners als bewijs van hetgeen aan honorarium aan Incassobureau optijdbetaald.nl en/of haar interne en externe partners is verschuldigd, behoudens door de opdrachtgever te leveren tegenbewijs.

5.10 Incassobureau optijdbetaald.nl en/of haar interne en externe partners factureert elektronisch en verzendt facturen aan het door de opdrachtgever bekend gemaakte e-mailadres.

5.11 Indien een vaste prijs is overeengekomen, factureert Incassobureau optijdbetaald.nl en/of haar interne en externe partners de opdrachtgever het overeengekomen bedrag voor aanvang van de te verrichte werkzaamheden. Indien geen vaste prijs is overeengekomen, factureert Incassobureau optijdbetaald.nl en/of haar interne en externe partners de opdrachtgever tussentijds, in beginsel maandelijks, de honoraria voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden en de gemaakte kosten. 

5.12 Incassobureau optijdbetaald.nl en/of haar interne en externe partners is steeds gerechtigd van de opdrachtgever betaling van een voorschot te verlangen voor honoraria of kosten die de opdrachtgever verschuldigd is of zal worden, alvorens Incassobureau optijdbetaald.nl en/of haar interne en externe partners gehouden is (verder) te presteren. Een voorschot wordt verrekend bij de laatste factuur voor de werkzaamheden waarop de betaling van het voorschot betrekking heeft. Incassobureau optijdbetaald.nl en/of haar interne en externe partners is gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten zo lang geen voorschot ter dekking daarvan voorhanden is.

5.13 Alle tarieven en kosten zijn exclusief omzetbelasting.

 

6. Betaling, contractuele rente, kosten, kortingen, derdengelden, verrekening en vreemde valuta

6.1 Betaling dient zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag Incassobureau optijdbetaald.nl en/of haar interne en externe partners.

Een voorschotfactuur dient binnen uiterlijk 2 dagen na de factuurdatum te zijn betaald.

6.2 Bij overschrijding van de betaaltermijn verkeert opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft Incassobureau optijdbetaald.nl en/of haar interne en externe partners het recht een rente in rekening te brengen gelijk aan 2% per maand vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan de dag ter algehele voldoening van de factuur. 

6.3 Zodra de opdrachtgever in verzuim komt te verkeren, worden alle vorderingen van Incassobureau optijdbetaald.nl en/of haar interne en externe partners op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim in zonder ingebrekestelling of andere voorafgaande verklaring in de zin van art. 6:80 e.v. BW. Incassobureau optijdbetaald.nl en/of haar interne en externe partners is in dat geval bevoegd om haar verplichtingen uit hoofde van enige met de opdrachtgever gesloten overeenkomst op te schorten totdat alsnog volledige betaling van alle opeisbare vorderingen is ontvangen.

6.4 Indien de opdrachtgever in verzuim is met de (tijdige) nakoming van enige (betalings)verplichting, dan komen, naast de hoofdsom en rente, alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever, waaronder ook vallen de kosten voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het doen van een schikkingsvoorstel en het inwinnen van inlichtingen. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een  minimum van 

€ 40,00 (excl. BTW). Indien opdrachtgever een natuurlijk persoon is, niet handelende in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zijn de tarieven als bepaald bij Algemene Maatregel van Bestuur (“Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten”) van toepassing. 

 

6.5 De opdrachtgever kan tegen een factuur alleen schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken. Eventuele bezwaren tegen een factuur dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum door Incassobureau optijdbetaald.nl en/of haar interne en externe partners te zijn ontvangen. Het bezwaar schort de betalingsverplichting van opdrachtgever op geen enkele wijze op. 

6.6 In afwijking van artikel 6:43 en 6:44 BW worden door de opdrachtgever gedane betalingen steeds toegerekend aan de oudste vordering. Betalingen strekken eerst in mindering van de (incasso)kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente, en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

6.7 Kortingen, van welke aard ook, gelden slechts onder voorwaarde van stipte nakoming van de (betalings)verplichtingen door de opdrachtgever. Blijft stipte nakoming achterwege, dan vervallen alle verleende kortingen en is de opdrachtgever het gebruikelijke tarief, vermeerderd met rente en kosten, aan Incassobureau optijdbetaald.nl en/of haar interne en externe partners verschuldigd.

6.8 In geval van liquidatie, (aanvraag van het) faillissement of (voorlopige) surséance van betaling van de opdrachtgever of wanneer toepassing van de schuldsaneringsregeling ten aanzien van opdrachtgever wordt uitgesproken, of wanneer er beslag wordt gelegd op een wezenlijk deel van zijn vermogen alsmede in geval van overmacht, worden alle verplichtingen van de opdrachtgever uit hoofde van enige overeenkomst onmiddellijk opeisbaar. Incassobureau optijdbetaald.nl en/of haar interne en externe partners is alsdan bevoegd om de uitvoering van enige met de opdrachtgever gesloten overeenkomst op te schorten dan wel over te gaan tot ontbinding van die overeenkomst. 

6.9 Over ten behoeve van de opdrachtgever ontvangen gelden wordt geen rente vergoed.

6.10 Incassobureau optijdbetaald.nl en/of haar interne en externe partners behoudt zich te allen tijde het recht voor en de opdrachtgever verleent toestemming aan Incassobureau optijdbetaald.nl en/of haar interne en externe partners om ten behoeve van de opdrachtgever ontvangen gelden te verrekenen met (voorschot) facturen voor honorarium en kosten. 

6.11 Vreemde valuta zullen als koers hebben die van de dag van verrekening. Tijdens de behandeling van de opdracht ontstane koers- of omrekeningsverschillen zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever. Incassobureau optijdbetaald.nl en/of haar interne en externe partners aanvaardt geen aansprakelijkheid voor valutaverlies. 

 

7. Aansprakelijkheid

7.1 Incassobureau optijdbetaald.nl en/of haar interne en externe partners heeft met betrekking tot het uitvoeren van haar dienstverlening uitsluitend een inspanningsverplichting. De diensten worden naar beste weten en kunnen uitgevoerd. Incassobureau optijdbetaald.nl en/of haar interne en externe partners geeft geen enkele garantie dat een gewenst resultaat op een bepaald tijdstip zal worden behaald. Incassobureau optijdbetaald.nl en/of haar interne en externe partners is dan ook nimmer aansprakelijk voor een bepaald incassoresultaat. 

7.2 Het uitvoeren van de werkzaamheden geschiedt voor rekening en risico van de opdrachtgever.

7.3 Incassobureau optijdbetaald.nl en/of haar interne en externe partners is niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit gemaakte fouten, onzorgvuldigheid of nalatigheid van haar medewerkers of van derden die worden ingeschakeld ter uitvoering van de opdracht, behoudens in het geval dat er sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid. De toepasselijkheid van artikel 6:76 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.  7.4 In geval van overmacht is Incassobureau optijdbetaald.nl en/of haar interne en externe partners niet aansprakelijk voor enig daaruit voortvloeiende schade. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van Incassobureau optijdbetaald.nl en/of haar interne en externe partners onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert. In het bijzonder geldt als overmacht: oorlog, oorlogsgevaar, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, technische- en/of computerstoringen of andere ernstige storingen in het bedrijf van Incassobureau optijdbetaald.nl en/of haar interne en externe partners of dat van door haar ingeschakelde derden.  7.5 Bij overmacht heeft Incassobureau optijdbetaald.nl en/of haar interne en externe partners het recht om de uitvoering van de opdracht met de duur der overmacht te verlengen dan wel de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden, zonder dat Incassobureau optijdbetaald.nl en/of haar interne en externe partners in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding.  7.6 Incassobureau optijdbetaald.nl en/of haar interne en externe partners is niet aansprakelijk voor de gevolgen in en buiten rechte van niet gerechtvaardigde vorderingen, welke aan Incassobureau optijdbetaald.nl en/of haar interne en externe partners ter incasso zijn overgedragen. In geen geval is Incassobureau optijdbetaald.nl en/of haar interne en externe partners aansprakelijk voor schade bestaande uit verlies aan omzet of goodwill, verminderde opbrengst, gederfde winst of voor andere indirecte schade. Het accepteren en

 

 

 

daadwerkelijk in bewerking nemen van vorderingen ter incasso geschiedt uitdrukkelijk met uitsluiting van iedere vorm van aansprakelijkheid voor DOET Finance.  7.7 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervallen alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welke hoofde dan ook jegens Incassobureau optijdbetaald.nl en/of haar interne en externe partners in verband met de uitvoering van de opdracht in ieder geval na 1 jaar nadat de opdrachtgever bekend werd, of redelijkerwijze bekend kon zijn, met de gebeurtenis waarop deze rechten en bevoegdheden zijn gebaseerd. 7.8 De opdrachtgever vrijwaart Incassobureau optijdbetaald.nl en/of haar interne en externe partners en stelt deze schadeloos ter zake van alle vorderingen en aanspraken van derden, die hun oorzaak vinden in het namens de opdrachtgever in bewerking nemen en incasseren van de door de opdrachtgever verstrekte vorderingen. 7.9 Incassobureau optijdbetaald.nl en/of haar interne en externe partners is, onverminderd het in dit artikel bepaalde, ter zake de door haar verrichte werkzaamheden nimmer aansprakelijk voor een hoger bedrag dan de verzekerde som ter zake van vermogensschade van haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering. 

 

8. Intellectuele eigendomsrechten 

8.1 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, behoudt Incassobureau optijdbetaald.nl en/of haar interne en externe partners zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet op de in het kader van de uitvoering van de opdracht vervaardigde werken, zoals adviezen, brieven, contracten, handleidingen en processtukken.

8.2 De opdrachtgever verkrijgt uitsluitend een niet-exclusief recht om de vervaardigde werken in zijn eigen organisatie te gebruiken voor het bij de opdracht overeengekomen doel.

8.3 Het is de opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Incassobureau optijdbetaald.nl en/of haar interne en externe partners niet toegestaan om de vervaardigde werken te verveelvoudigen, openbaar te maken of anderszins ter kennis van derden te brengen.

8.4 Het is opdrachtgever zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Incassobureau optijdbetaald.nl en/of haar interne en externe partners op geen enkele wijze toegestaan de handelsnaam van Incassobureau optijdbetaald.nl en/of haar interne en externe partners in c.q. op haar correspondentie te vermelden. Doet opdrachtgever dit wel, behoudt Incassobureau optijdbetaald.nl en/of haar interne en externe partners het recht voor om alle door haar geleden en nog te lijden schade op opdrachtgever te verhalen. 

 

9. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

9.1 Op de rechtsverhouding tussen Incassobureau optijdbetaald.nl en/of haar interne en externe partners en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

9.2 De bevoegde rechter van de Rechtbank ….  is bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen welke mochten ontstaan tussen de opdrachtgever en Incassobureau optijdbetaald.nl en/of haar interne en externe partners kennis te nemen. 

 

Privacy statement

Persoonsgegevens zijn gegevens over een geïdentificeerd of identificeerbare natuurlijke persoon, bijvoorbeeld een naam of e-mailadres. Deze persoonsgegevens worden door Incassobureau optijdbetaald.nl en/of haar interne en externe partners behandeld met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, waarbij de eisen die voortvloeien uit de Wet bescherming persoonsgegevens in acht worden genomen. In dit privacy statement wordt kort uit een gezet voor welke doeleinden persoonsgegevens verwerkt worden en wat de rechten van betrokkenen zijn.

 

Doeleinden van verwerking

De verwerking van (persoons)gegevens geschiedt in het kader van de gebruikelijke bedrijfsactiviteiten. Voorbeelden hiervan zijn het verzenden van informatie aan de betrokkenen zelf in de vorm van een gespreksverslag en het verzenden van een offerte of een factuur of een aanmaning of een sommatie.

Daarnaast kunnen sommige persoonsgegevens door Incassobureau optijdbetaald.nl en/of haar interne en externe partners verwerkt worden op basis van een wettelijke verplichting.

Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derde partijen, tenzij daarvoor toestemming is verkregen, doorgifte noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de incassoprocedure en of een overeenkomst en of noodzakelijk is op basis van een wettelijke verplichting.

Tot slot kan Incassobureau optijdbetaald.nl en/of haar interne en externe partners de naam en het e-mailadres van betrokkenen verwerken.

 

Bewaren van gegevens
Incassobureau optijdbetaald.nl en/of haar interne en externe partners bewaart persoonsgegevens voor zolang dat noodzakelijk is om het doel van verwerking te bereiken. Sommige persoonsgegevens moeten langer bewaard worden op grond van de wet, bijvoorbeeld om informatie door te geven aan de Belastingdienst. In dat geval bewaart Incassobureau optijdbetaald.nl en/of haar interne en externe partners de betreffende persoonsgegevens zolang als de wet voorschrijft.

 

 

Rechten van betrokkenen
Betrokkenen kunnen een overzicht opvragen van de persoonsgegevens die Incassobureau optijdbetaald.nl en/of haar interne en externe partners over hen verwerkt. Als na inzage blijkt dat de betreffende gegevens onjuist of onvolledig zijn, of niet rechtmatig verwerkt worden, kunnen betrokkenen een verzoek doen tot wijziging of verwijdering van deze gegevens.

Verzoeken kunnen gericht worden aan info@optijdbetaald.nl aangevuld met de volledige dossiergegevens en een kopie van de incassobrief. Inkomende verzoeken worden zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, in behandeling genomen en beantwoord.

 

Dit privacy statement kan gewijzigd worden. De meest recente versie van dit privacy statement is altijd te vinden op deze pagina. Laatst aangepast op 4 april 2018.